Tyto webové stránky používají cookies

Tyto webové stránky používají cookies, aby vám co nejvíce zpříjemnily návštěvu stránek. Dalším prohlížením našich webových stránek udělujete souhlas s použitím cookies.

Skip to main content

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1) Informace o získávání osobních údajů a kontaktní údaje správce

1.1 Těší nás, že jste navštívili naši stránku, a děkujeme vám za váš zájem. V následujícím textu vás informujeme o zacházení s vašimi osobními údaji při používání naší webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, podle kterých je vás možné osobně identifikovat.

1.2 Správcem odpovědným za zpracování dat na této webové stránce ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je TARGA GmbH, Coesterweg 45, 59494 Soest, Německo, tel.: +49 (0) 2921 / 38038 0, fax: +49 (0)2921 / 38038 90, e-mail: targa@targa-online.com. Správce odpovědný za zpracování osobních údajů je ta fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů.

1.3 Odpovědná osoba jmenovala pro tuto webovou stránku pověřence pro ochranu osobních údajů, který je k zastižení na následující adrese: TARGA GmbH, Dietmar Finke, Coesterweg 45, 59494 Soest, Německo, +49 (0) 2921 380 38 555, datenschutz@targa.de

1.4 Tato webová stránka používá z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu osobních údajů a ostatních druhů důvěrného obsahu (např. objednávky nebo požadavky na správce) šifrovací protokoly SSL, popř. TLS. Zašifrované spojení poznáte podle znaků „https://“ a podle symbolu zámku v liště prohlížeče.

2) Evidence údajů při návštěvě naší webové stránky

Pokud naši webovou stránku používáte jen pro informaci, tedy pokud se nezaregistrujete nebo nám jiným způsobem nepředáte informace, získáváme pouze ty údaje, které předává váš prohlížeč našemu serveru (tzv. soubory protokolu). Pokud si vyvoláte naši webovou stránku, získáváme následující údaje, které z technických důvodů potřebujeme k tomu, abychom vám mohli webovou stránku zobrazit.

 • Navštívená webová stránka
 • Datum a čas v době přístupu
 • Množství zaslaných dat v bytech
 • Zdroj/odkaz, ze kterého jste se na stránku dostali
 • Použitý prohlížeč
 • Použitý operační systém
 • Použitá IP adresa (popř.: v anonymní podobě)

Zpracování probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti naší webové stránky. Nedochází k žádnému předávání nebo jinému používání dat. Vyhrazujeme si ale dodatečnou kontrolu serverových protokolů, pokud existují konkrétní signály o nezákonném použití.

3) Cookies

Aby návštěva naší stránky byla atraktivní a abyste mohli využívat jisté funkce, používáme na různých stránkách tzv. cookies. Jsou to malé textové soubory, které se ukládají na vašem koncovém zařízení. Některé naše cookies se mažou po skončení relace, tj. jakmile zavřete prohlížeč (tzv. relační cookies). Další cookies zůstávají na vašem koncovém zařízení a umožňují nám či našim partnerským společnostem (v tomto případě se jedná o cookies od externích poskytovatelů) rozpoznat váš prohlížeč při další návštěvě (tzv. trvalé cookies). Pokud se používají cookies, pak shromažďují a zpracovávají individuálně stanovené uživatelské informace, jako jsou údaje o prohlížeči, údaje o místě a IP adresu. Trvalé cookies se po zadané době automaticky vymažou a tato doba se může podle druhu cookie lišit.

Pokud se pomocí jednotlivých námi implementovaných cookies zpracovávají osobní údaje, probíhá zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR k ochraně našich oprávněných zájmů na co nejlepší funkčnosti webové stránky a na jejím uživatelsky přívětivém a efektivním uspořádání.

Za určitých okolností spolupracujeme s reklamními partnery, kteří přispívají k tomu, aby pro vás byla naše internetová nabídka zajímavější. Za tímto účelem se na vašem pevném disku pro případ vaší návštěvy naší webové stránky uloží také cookies partnerských společností (cookies od externích poskytovatelů). Pokud spolupracujeme se jmenovanými reklamními partnery, budete v následujících odstavcích individuálně a zvlášť informováni o použití takových cookies a o rozsahu získaných informací.

Vezměte prosím na vědomí, že můžete prohlížeč nastavit tak, že budete informováni o nastavení cookies, budete o nich moci jednotlivě rozhodovat, či odmítnout jejich přijetí v konkrétních případech či celkově. Každý prohlížeč má jiný způsob nastavení cookies. Ten je popsán v nápovědě každého prohlížeče, kde je vysvětleno, jak můžete měnit nastavení cookies. Nápovědu pro příslušný prohlížeč najdete pomocí následujících odkazů:

Internet Explorer: support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647
Safari: support.apple.com/kb/PH21411
Opera: help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Vezměte prosím na vědomí, že pokud cookies nepřijmete, může to omezit funkčnost naší stránky.

4) Navázání kontaktu

Když s námi navážete kontakt (např. přes kontaktní formulář nebo e-mail), shromažďujeme osobní údaje. Jaké údaje se v případě kontaktního formuláře získávají, je zjevné z příslušného kontaktního formuláře. Tyto údaje se ukládají a používají výhradně za účelem vyřízení vaší žádosti, popř. pro navázání kontaktu a s tím spojenou technickou administraci. Právním základem pro zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem na reakci na váš podnět podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud váš kontakt směřuje k uzavření smlouvy, je dodatečným právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Vaše údaje budou po zpracování vašeho požadavku smazány. To se stane, pokud lze z okolností usoudit, že je dotčený věcný obsah definitivně vyřešen, a pokud to není v rozporu se zákonnými povinnostmi pro archivaci.

5) Práva dotčené osoby

5.1 Platné předpisy o ochraně údajů vám vůči správci ohledně zpracování vašich osobních údajů přiznávají rozsáhlá práva dotčené osoby (právo na informace a zásady), o kterých vás informujeme níže:

 • Právo na informace podle čl. 15 GDPR: Máte zejména právo na informaci o svých osobních údajích, které zpracováváme, o účelech zpracování, o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, o příjemcích nebo o kategoriích příjemců, kterým jsme vaše údaje zpřístupnili nebo zpřístupníme, o plánované době uložení, popř. o kritériích pro stanovení doby uložení, o existenci práva na jejich opravu, smazání, omezení zpracování, námitku proti zpracování, stížnost u dozorového úřadu, o původu vašich údajů, pokud jsme je nezískali od vás, o existenci automatizovaného rozhodovacího procesu včetně profilování a příp. informace s vypovídací hodnotou o použité logice a dosahu, který se vás týká, a o předpokládaných dopadech takového zpracování, a také o právu na sdělení, jaké záruky podle čl. 46 GDPR vznikají při předání vašich údajů do třetích zemí.
 • Právo na opravu podle čl. 16 GDPR: Máte právo na okamžitou opravu nesprávných údajů, které se vás týkají, a/nebo na doplnění vašich údajů, které jsou u nás uloženy.
 • Právo na smazání podle čl. 17 GDPR: Máte právo požadovat smazání svých osobních údajů, pokud jsou splněny předpoklady ve čl. 17 odst. 1 GDPR. Toto právo ale neexistuje zejména v případě, že je zpracování potřebné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, ke splnění právního závazku, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo ochranu právních nároků.
 • Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR: Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, pokud se prověřuje správnost vašich údajů, kterou popíráte, pokud odmítáte smazání svých údajů z důvodu nepřípustného zpracování údajů a místo toho požadujete omezení zpracování svých údajů, pokud své údaje potřebujete k určení, výkonu nebo obhajobu právních nároků, jakmile tyto údaje po dosažení účelu již nepotřebujeme, nebo pokud jste podali námitku z důvodu konkrétní situace, v níž se nacházíte, pokud dosud není jasné, zda převládají naše oprávněné důvody.
 • Právo na oznámení podle čl. 19 GDPR: Pokud jste vůči správci uplatnili právo na opravu, smazání nebo omezení zpracování, je tento povinen oznámit tuto opravu, smazání nebo omezení zpracování všem příjemcům, jimž byly příslušné osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy se ukáže, že to není možné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Máte právo být o těchto příjemcích informováni.
 • Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR: Máte právo obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném, strojově čitelném formátu, nebo požadovat předání jinému správci, pokud je to technicky proveditelné.
 • Právo na odvolání uděleného souhlasu podle čl. 7 odst. 3 GDPR: Máte právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracování údajů kdykoliv s budoucím účinkem. V případě odvolání souhlasu neprodleně smažeme příslušné údaje, pokud se jejich další zpracování neopírá o právní základ, který umožňuje zpracování bez souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování uskutečněného na základě souhlasu až do odvolání.
 • Právo podat stížnost podle čl. 77 GDPR: Pokud jste toho názoru, že zpracování vašich osobních dat porušuje GDPR, máte právo – aniž by byl dotčen správní nebo soudní opravný prostředek – na stížnost u dozorového úřadu, zvláště v členském státě vašeho místa pobytu, vašeho pracoviště nebo místa domnělého porušení.

5.2 PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

POKUD V RÁMCI ZVÁŽENÍ ZÁJMŮ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ DATA NA ZÁKLADĚ NAŠEHO PŘEVLÁDAJÍCÍHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU, MÁTE KDYKOLIV PRÁVO PODAT Z DŮVODŮ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE, PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ NÁMITKU S ÚČINKEM DO BUDOUCNA.
POKUD UPLATNÍTE SVÉ PRÁVO NA NÁMITKU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH ÚDAJŮ. DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ALE ZŮSTÁVÁ VYHRAZENO, POKUD MŮŽEME PRO ZPRACOVÁNÍ DOLOŽIT ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, ZÁKLADNÍMI PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ SLOUŽÍ PRO URČENÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBU PRÁVNÍCH NÁROKŮ.

POKUD VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACUJEME PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE KDYKOLIV PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA TÍMTO ÚČELEM. NÁMITKU MŮŽETE VZNÉST NAHOŘE POPSANÝM ZPŮSOBEM.

KDYŽ UPLATNÍTE SVÉ PRÁVO VZNÉST NÁMITKU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU.

6) Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů se vyměřuje na základě příslušné zákonné lhůty pro uchovávání údajů (např. obchodní a daňové lhůty pro uchovávání údajů). Po uplynutí lhůty se příslušné údaje běžně mažou, pokud už nejsou zapotřebí pro plnění smlouvy a/nebo pokud z naší strany nepřetrvává žádný oprávněný zájem na jejich dalším uchovávání.